Rychlý kontakt

Ing. Jan Klícha
IČO: 10342311
En.expert: 0600
Vrchlického 95
Sokolov 35601

tel: 731 937 233
tel: 603 909 194

Email
klichajan@volny.cz
klichajan@seznam.cz
Web
http://expresprojekt.webuje.cz
Domů > Nabídka služeb > Tepelně vlhkostní posudky

Tepelně vlhkostní posudky

Posouzení odvětrávané vrstvy konstrukce

  U konstrukcí (nejběžněji střešní konstrukce), které jsou tvořeny více plášti oddělenými větranými vzduchovými vrstvami, dochází často k zásadním vlhkostním poruchám, které jsou obvykle způsobeny nevhodně dimenzovanými větracími otvory, nevhodně navrženou parotěsnicí vrstvou, špatným poměrem tloušťky tepelné izolace nad a pod parotěsnicí vrstvou, chybnou realizací (např. nedodržením minimální tloušťky větrané vrstvy), nevhodně navrženou celou skladbou pro daný typ prostoru apod. Při podcenění těchto skutečností dochází často ke kondenzaci vodní páry v konstruci a tím k jejímu poškození. To je dále spojeno s velkými finančními náklady na rekonstrukci.

Posouzení konstrukcí (včetně 2D vedení tepla)

  Z tepelně-technického hlediska jsou na vady daleko náchylnější styky konstrukcí (styk dvou obvodových stěn, stěny a střechy, stěny a podlahy, nadpraží, ostění ) než samotné plošné konstrukce. Právě v těchto detailech obvykle dochází k vlhkostním poruchám jako je růst plísní a kondenzace. Ty mají za následek hygienicky nevyhovující vnitřní prostředí a poškození konstrukce, což s sebou přináší finanční náklady na její sanaci.

  •   výpočet lineárního činitele prostupu tepla
  •   výpočet vnitřní povrchové teploty
  •   výpočet rozložení vlhkosti v konstrukci
  •   výpočet součinitele prostupu tepla
Posouzení tepelné stability místnosti

  Veškeré navrhované místnosti v objektu musí splňovat požadavky na tepelnou stabilitu v letním a zimním období viz. ČSN 73 0540-2. V letním období se jedná o eliminaci rizika přehřívání místností objektu. V zimě pak o prudký pokles vnitřní teploty v důsledku nízké akumulační schopnosti místnosti při přerušení dodávek tepla do místností (porucha, odstávka, odchod z objektu). Obě skutečnosti mají za následek výrazné zhoršení vnitřního prostředí. To může být v letních obdobích spojeno s výrazným poklesem pracovní výkonnosti, popř. s vyššími náklady na ochlazování místnosti.

Copyright © 2011 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu