Rychlý kontakt

Ing. Jan Klícha
IČO: 10342311
En.expert: 0600
Vrchlického 95
Sokolov 35601

tel: 731 937 233
tel: 603 909 194

Email
klichajan@volny.cz
klichajan@seznam.cz
Web
http://expresprojekt.webuje.cz
Domů > Nabídka služeb > Energetický průkaz budovy

Energetický průkaz budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který vnesl do našeho právního řádu zákon č.177/2006 Sb., který je novelou zákona č.406/2000 Sb. Prováděcím předpisem, který určuje formu a způsob vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, je vyhláška č.148/2007 Sb.

  Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Splněním požadavků na spotřeby energií je dokládáno k prokázání dodržení obecných technických požadavků na výstavbu ve smyslu vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

  Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší než 10 let a je součástí dokumentace při:

a) výstavbě nových budov (účinnost od 1.ledna 2009)
b) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost (účinnost od 1.ledna 2009)
(Větší změnou dokončené budovy je taková změna, která probíhá na více než 25% celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší ne 25% celkové spotřeby energie.)
c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí

  Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové ploše nad 1000 m2 jsou povini umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově.

  Je definováno, pro které budovy a za jakých podmínek nemusí být průkaz energetické náročnosti budovy vypracován:
·    při změně dokončené budovy v případě, že vlastník budovy prokáže energetickým auditem, že to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy, její provozní účely nebo pokud to odporuje požadavkům zvláštního právního předpisu (např. zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči)
·    u budov dočasných s plánovanou dobou životnosti do 2 let
·    u budov experimentálních
·    u budov s občasným užíváním, zejména pro náboženské činnosti
·    u budov obytných, které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce
·    u budovv samostatně stojících o celkové podlahové ploše menší než 50 m2
·    u budov obsahující vnitřní technologické zdroje tepla
·    u výrobních budov v průmyslových areálech
·    u provozoven a neobytných zemědělských budov s nízkou roční spotřebou energie na vytápění

  Průkaz energetické náročnosti budovy mohou vypracovávat pouze zákonem definované osoby. Jsou jimi energetičtí auditoři ve smyslu zákona 406/2000 Sb. a nebo autorizované osoby v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb (ve smyslu zákona 360/1992 Sb.). Tyto oprávněné osoby však musí být nejprve přezkoušeny u MPO. Seznam těchto oprávněných osob eviduje MPO v seznamu energetických expertů.

Copyright © 2011 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu